فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی اجرای مفاد سند راهبردی گسترش جغرافیایی آموزش عالی سلامت توسط دانشگاه آزاد اسلامی را مصوب کرد.

​به گزارش خبرگزاری مهر، در دویست و چهل و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشكی، سند راهبردی گسترش جغرافیایی آموزش عالی سلامت و معیارهای اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی نهایی و دستور ابلاغ آن به دانشگاههای علوم پزشكی صادر شد.

در این جلسه همچنین گزارش بازدید از رشته های علوم پزشكی در واحد های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی ارائه شد. بر اساس این بازدید اجرای مفاد سند راهبردی گسترش جغرافیایی آموزش عالی سلامت توسط دانشگاه آزاد اسلامی مصوب شد. 

موافقت قطعی با دانشكده داروسازی هرمزگان و پذیرش دانشجوی دكتری عمومی داروسازی از نیمسال دوم تحصیلی در آن دانشگاه، موافقت با پذیرش دانشجوی غیر ایرانی در پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشكی ایران و موافقت قطعی با مجتمع آموزش عالی سلامت كاشمر از دیگر مصوبات این جلسه بود. 

همچنین شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با راه اندازی ۱۵ رشته مقطع در دانشگاههای علوم پزشكی موافقت کرد. این رشته ها به شرح زیر است:

رشته میكروب شناسی پزشكی مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه علوم پزشکی اراك

رشته های بیماریهای مغزو اعصاب مقطع دكتری تخصصی و انفورماتیك پزشكی مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه علوم پزشكی ارومیه

رشته ایمنی شناسی پزشكی مقطع Ph.D در دانشگاه علوم پزشكی اهواز

رشته داروسازی مقطع دكتری حرفه ای در دانشگاه علوم پزشكی ایران

رشته بهداشت محیط مقطع كارشناسی پیوسته در دانشگاه علوم پزشكی بم

رشته داروسازی مقطع دكتری حرفه ای در دانشگاه علوم پزشكی بندرعباس

رشته آمار زیستی مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه  علوم پزشكی تبریز

رشته بیماریهای داخلی مقطع دكتری تخصصی در دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان

رشته علوم آزمایشگاهی مقطع كارشناسی پیوسته در دانشگاه علوم پزشكی شاهرود

رشته برنامه ریزی یادگیری الكترونیكی در علوم پزشكی مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

رشته مهندسی بهداشت محیط مقطع Ph.D در دانشگاه علوم پزشكی شیراز

رشته جراحی مغز و اعصاب مقطع دكتری تخصصی در دانشگاه علوم پزشكی كاشان

رشته زیست فناوری دارویی در مقطع Ph.D و رشته انفورماتیك پزشكی در مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه علوم پزشكی كرمان

رشته های طب اورژانس و ارتوپدی در مقطع دكتری تخصصی در دانشگاه علوم پزشكی گیلان

رشته ایمنی شناسی پزشكی در مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه علوم پزشكی لرستان

منبع:خبرگزاری مهر