فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

در جدول زیر شما می توانید تطبیق تست کنکور ۹۵ را با دی وی دی های پرواز مشاهده نمایید

 

ریاضی تجربی استاد خلیلی (مشابهت ۷۰ درصدی با کنکور سال ۹۵ تجربی)
پایه و پیش۱(کد:۱۰۴۰) مشتق و کاربرد مشتق(کد:۱۰۴۱) هندسه مختصاتی(کد:۱۰۴۲)
dvd دقایق فیلم سؤال معادل کنکور dvd دقایق فیلم سؤال معادل کنکور dvd دقایق فیلم سؤال معادل کنکور
۳۰ ۱۶:۲۲-۲۱:۰۷ ۱۲۶ ۵ ۱:۰۳:۲۰ -۱:۱۰:۲۳ ۱۴۶ ۳ ۲۹:۳۴-۳۳:۴۹ ۱۴۸
۹ ۱:۴۰:۳۲-۱:۴۲:۴۹
۱:۲۸:۲۷-۱:۳۱:۰۱
۱۲۸ ۷ ۱:۲۱:۰۴ -۱:۲۴:۴۶ ۱۴۷ ۶ ۱:۰۵:۰۳-۱:۰۷:۱۴
۱:۱۳:۲۴-۱:۱۴:۳۷
۱۴۹
۳۴ ۵۱:۳۶-۵۳:۰۰ ۱۲۹ ۱۱ ۲۱:۴۷ -۲۳:۰۴ ۱۵۰
و مشابه با جزوه جمع‌بندی بخش ۲ صفحه ۶۴ سوال ۲۹
ــــــ ــــــــ ۱۳۰
مشابه با جزوه جمع‌بندی بخش ۲ صفحه ۱۱۰ سوال ۴۳
۱۰ ۲۴:۵۱- ۲۹:۵۵ ۱۵۱
و مشابه با جزوه جمع‌بندی بخش ۲ صفحه ۱۵ مثال ۷۲
۱۷ ۱:۲۰:۲۳-۱:۲۳:۰۲ ۱۳۱
۲۳ ۱:۲۵:۲۷-۱:۲۸:۴۸ ۱۳۲
۷ ۰۸:۲۴-۱۳:۴۵ ۱۳۳
۱۴ ۰۶:۴۳-۰۹:۲۰ ۱۳۴
۲۸ ۱:۱۳:۱۷-۱:۱۸:۵۰ ۱۳۶
۲۸ ۱۸:۱۰–۱۹ ۱۳۷
۲۳ ۱:۰۹:۲۱-۱:۱۰:۱۴ ۱۳۹
۲۴ ۳۶:۴۷-۳۸:۵۴ ۱۴۰
۱۴ ۱:۴۳:۲۰-۱:۴۴:۴۷
۱:۴۹:۵۵-۱:۵۱:۲۴
۱۴۳

 

فلسفه منطق استاد بهادر (مشابهت ۹۰ درصدی با کنکور سال ۹۵ انسانی)
منطق(کد:۱۱۵۰) فلسفه سوم(کد:  ۱۱۵۱   ) فلسفه چهارم(کد:۱۱۵۴)
dvd دقایق فیلم سؤال معادل کنکور dvd دقایق فیلم سؤال معادل کنکور dvd دقایق فیلم سؤال معادل کنکور
۲ ۴۸:۲۸-۵۱:۲۴ ۲۳۶ ۱ ۳۹:۳۷ -۴۰:۲۴ ۲۴۷ ۲ ۴۴:۳۵-۴۴:۵۱ ۲۵۲
۱ ۵۱:۱۱-۵۲:۰۳
۵۳:۵۵-۵۵:۵۱
۲۳۷ ۲ ۵۳:۴۳- ۵۴:۰۰ ۲۴۸ ۳ ۳۱:۴۹-۳۲:۳۳ ۲۵۳
۲ ۱:۲۴:۳۸-۱:۲۴:۵۷
۱:۳۲:۵۷-۱:۳۳:۲۰
۲۳۸ ۲ ۳۹:۱۴-۴۲:۰۱ ۲۴۹ ۴ ۱۲:۱۳-۱۲:۴۸ ۲۵۴
۳ ۰۱:۱۹-۰۱:۲۳ ۲۳۹ ۴ ۰۶:۳۶-۰۹:۵۷ ۲۵۰ ۵ ۱۳:۱۰-۱۴:۵۹ ۲۵۵
۳ ۳۶:۳۱-۳۸:۱۷ ۲۴۰ ۵ ۳۲:۲۰-۳۴:۳۴ ۲۵۱ ۵ ۱:۰۰:۰۶-۱:۰۱:۲۹ ۲۵۶
۴ ۱:۰۶:۵۳-۱:۰۸:۱۰ ۲۴۲ ۶ ۴۱:۵۰-۴۲:۳۴ ۲۵۷
۵ ۲۳:۴۶-۲۵:۰۵ ۲۴۳ ۷ ۱۱:۳۰-۱۲:۲۴ ۲۵۸
۴ ۴۷:۵۰-۵۰:۵۵ ۲۴۴ ۸ ۱۷:۴۷-۱۸:۴۶ ۲۵۹
۶ ۲۲:۵۰-۲۶:۰۶ ۲۴۵ ۹ ۰۶:۳۱-۰۹:۱۸
۰۹:۱۹-۱۰:۱۶
۲۶۰
۳ ۱:۰۸:۲۰-۱:۱۰:۳۳ ۲۴۶