به‌ طورکلی مباحث شیمی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

الف. مطالبی که بیشتر حالت حفظی داشته و مطالعه‌ی مستمر، خلاصه نویسی و مرور درآنها بیشتر از تست زدن کاربرد دارد. مانند بیشتر مطالب شیمی۲ و اواخر فصل آخر شیمی۳ و موارد حفظی بحث اسید و باز از شیمی پیش ۲

ب. مطالبی که مثل ریاضی و فیزیک جنبه تحلیلی داشته و تست زدن و حل تمرین کمک فراوانی به تسلط در این مباحث می‌کند. مانند مباحث اسید و باز (PH) ، الکتروشیمی، مباحث استوکیومتری شیمی۳ و غلظت محلول‌ها ، مباحث تعادل‌ها و سرعت و …

۶ سؤال از ۱۳ سؤال مربوط به بخش اول کتاب درسی شیمی۳ یعنی واکنش‌های شیمیایی و استوکیومتری اختصاص دارد؛ این یعنی اهمیت ویژه و بسیار زیاد استوکیومتری در شیمی کنکور؛ در ضمن، تعداد زیادی از سؤال‌های مباحث دیگر هم ارتباط نزدیکی با استوکیومتری دارند.۲ تست از ۳ تست الکتروشیمی (بخش۴ شیمی۴) کاملاً با استوکیومتری عجین شده است: به نوعی می‌توان گفت شیمی کنکور یعنی استوکیومتری و دیگر هیچ…

در همین راستا گروه آموزشی پرواز محصول استوکیومتری خود را که شامل تمامی مفاهیم استوکیومتری فصل اول شیمی سال سوم همراه با حل تشریحی مسائل این مبحث در کنار حل تست‌های کنکور مربوط به استوکیومتری که توسط استاد اسلامی تدریس شده را با بیش از ۱۲ ساعت آموزش در قالب ۷ لوح فشرده که ۱۳ جلسه آموزشی در آن گنجانده شده است.