این مجموعه  بخش دوم از محصول ترجمه و تعریب پرواز است که با بیش از ۱۲ ساعت آموزش و ۶ لوح فشرده (۱۲ جلسه) تمامی تکنیک‌های حل تست‌های ترجمه و تعریب، همراه با جمع بندی جملات مهم کتاب عربی سال سوم برای ترجمه را توسط استاد هشترودی در برگرفته که کلیه‌ی داوطلبان کنکور و دانش آموزان دبیرستانی همه‌ی رشته‌ها می‌توانند از آن استفاده نمایند، توضیحات جامع در خصوص این محصول در کد مکمل آن (۱۳۱) به تفضیل آمده است.