فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

بودجه بندی دروس رشته انسانی از سال ۹۱ تا ۹۶

ریاضی انسانی
ریاضی سال اول نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
اعداد و نمادها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مجموعه ها ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
توان رسانی و ریشه گیری ۱ ۰ ۲ ۱ ۲ ۲
چندجمله ای ها و اتحادها ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰
معادلات درجه ی اول و معادله ی خط ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
نسبت های مثلثاتی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عبارت های گویا ۱ ۳ ۱ ۲ ۱ ۲
معادلات درجه ی دوم و حل آن ها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نامعادلات درجه ی اول ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
آمار و مدل سازی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
اندازه گیری و مدل سازی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جامعه و نمونه ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
متغیرهای تصادفی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
دسته بندی داده ها و جدول فراوانی ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱
نمودارها و تحلیل داده ها ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱
شاخص های مرکزی ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰
شاخص های پراکندگی ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱
ریاضی سال سوم نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
تابع ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲
معادله و تابع درجه ی دوم ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲
ترکیبیات ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
ریاضی پایه (سال چهارم) نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
استدلال ریاضی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
دنباله های اعداد ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
لگاریتم ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
مدل سازی ریاضی ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱
احتمال مقدماتی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
اقتصاد
مقدمات نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
اقتصاد چیست؟ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۲
آشنایی با شاخص های اقتصادی ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۴
تولید و
بازار
نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
تولید ۰ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
بازار ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
مدیریت کلان
اقتصادی
نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
دولت و اقتصاد ۰ ۰ ۱ ۱ ۱+۱ ۰
اقتصاد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
بودجه ی دولت ۲ ۱+۲ ۱ ۲ ۲ ۱+۲
توسعه ی
اقتصادی
نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
مفاهیم و معیارهای توسعه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
توزیع درآمد و فقر ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
دولت و توسعه ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰
بازارهای مالی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
پول ۱ ۲+۱ ۲+۱ ۱ ۱ ۲+۱
بانک ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
بورس ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
اقتصاد
جهان
نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
تجارت بین الملل ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰
آشنایی با برخی نهادها و مؤسسات موثر ۰ ۱ ۱+۲ ۰ ۱ ۱
ادبیات اختصاصی
( تاریخ ادبیات ایران و جهان ( ۱ نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
خط و زبان در ایران پیش از اسلام ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر پیش از رودکی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر رودکی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر فردوسی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
عصر عنصری ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱
عصر ناصرخسرو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر بیهقی ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰
عصر انوری ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
عصر ابوالمعالی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر مولوی ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱
عصر سعدی ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
تاریخ ادبیات جهان ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱
ترکیبی ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲
( تاریخ ادبیات ایران و جهان ( ۲ نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
عصر حافظ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
عصر خواجه رشید الدین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر صائب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر قائم مقام ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
عصر هاتف ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰
عصر صبا ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱
عصر بیداری ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
عصر نیما ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰
تاریخ ابیات جهان ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
ترکیبی ۲ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱
آرایه های ادبی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
مقدمات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
قالب های شعر فارسی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
بیان ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۰
بدیع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
ترکیبی بیان و بدیع ۷ ۳ ۴ ۳ ۵ ۴
ادبیات فارسی سال چهارم نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
قافیه ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
عروض – اختیارات شاعری ۱ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱
عروض – طبقه بندی اوزان ۳ ۴ ۳ ۲ ۲ ۳
عروض – اوزان دوری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
عروض – تقطیع هجایی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
سبک خراسانی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سبک عراقی ۲ ۲ ۳ ۱ ۱ ۱
سبک هندی ۰ ۰ ۲ ۱ ۱ ۲
سبک شناسی ترکیبی ۲ ۳ ۰ ۱ ۱ ۰
دوره ی بازگشت ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
ادبیات معاصر ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ۰
عرفان و تصوف ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲
نقد ادبی ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
تحلیل آثار مهم نظم ونثر فارسی ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱
عربی اختصاصی
ترجمه و تعریب نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
ترجمه ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴
تعریب ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
مفهوم ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
شکل و تجزیه نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
حرکت گذاری ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تجزیه و ترکیب ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
( عربی ( ۲ نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
تذکار ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱
معرفه و نکره ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
انواع اعراب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اعراب فعل مضارع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبنی المعلوم و مبنی المجهول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عدد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
افعال ناقصه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
حروف مشبه بالفعل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
صفت و مضاف الیه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تصغیر و نسبت ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
عربی (۳) نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
مثال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اجوف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
ناقص ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مفعول مطلق و مفعولله ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
توابع ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
حال ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
تمییز ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
منادی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مستثنی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اسالیب جمله ۱ ۲ ۰ ۲ ۲ ۱
بلاغت ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
عربی پیش نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
اقسام کلمه ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲
جامد و مشتق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
معرفه و نکره ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰
معرب و مبنی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اعراب فعل مضارع ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
نواسخ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰
مفاعیل ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰
حال و تمییز ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰
استثنا و منادی ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
مضاف ومهموز ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
تاریخ
تاریخ ایران و جهان ۱ نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
تاریخ چیست و مورخ کیست؟ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تمدن در (میان دورود) ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
مصر، هدیه ی نیل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سرزمین و مردم ایران قبل از آریایی ها ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰
تلاش برای زیستن؛ آریایی ها از
مهاجرت تا تشکیل حکومت
۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
هخامنشیان ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
یونان و روم ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
اشکانیان ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
ساسانیان ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
طلوع اسلام ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
اسلام در مدینه ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر خلفای نخستین ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
خلافت امویان ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
خلافت عباسیان ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
ایران در قرون اسلامی ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
ورود اسلام به ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
ایران در مسیر استقلال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
تاریخ ایران از غزنویان تا مغولان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تاریخ ایران از مغول تا صفویه ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
تمدن و فرهنگ ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اروپا در قرون وسطا ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
جنگ های صلیبی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
رنسانس در اروپا ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
تاریخ ایران و جهان ۲ نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
تحولات مذهبی، فکری و علمی
اروپا در قرون جدید
۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
تحولات سیاسی آمریکا و اروپا
در قرون جدید
۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
آخرین امپراطوری های مسلمان ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
آفریقا و آمریکای لاتین درقرن
نوزدهم؛ نبرد علیه استعمار
۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
آسیا در قرن نوزدهم؛ مقاومت
در برابر استعمار
۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
جنگ جهانی اول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
جهان در میان دو جنگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
جنگ جهانی دوم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
عصر جنگ سرد ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
ایران در عصر صفویه ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
ایران از سقوط صفویه تا پایان
حکومت زندیه
۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
اوضاع سیاسی و اداری ایران در عصر قاجار ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
روابط خارجی ایران در دور هی قاجار ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
اوضاع اجتماعی، اقتصادی و
فرهنگی ایران در دوران قاجار
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
زمینه های انقلاب مشروطیت ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
انقلاب مشروطیت ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دخالت های روسیه و انگلستان در ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
ایران در دوران سلطنت رضا شاه ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰
اوضاع ایران از اشغال متفقین
تا کودتای ۲۸ مرداد
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
تداوم مبارزه علیه رژیم پهلوی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
انقلاب اسلامی ایران ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
ایران در دوران جمهوری اسلامی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
هشت سال دفاع مقدس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تاریخ شناسی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
انسان و تاریخ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰
زمان و اهمیت آن در تاریخ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
جغرافیا بستر تحولات
تاریخی
۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
دنیای پر رمز و راز
افسانه ها و حماس هها
۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰
آثار باستانی، مرز تاریک و
روشن تاریخ
۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱
سکه ها آیینه ی گذشته ها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
هنر و تاریخ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱
ادبیات و تاریخ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
سفرنامه، گشت و گذار در
سرزمین ها
۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
زندگی نامه ها و تاریخ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
اسناد تاریخی ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
نشریه ها و تاریخ نویسی ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
مورخان و تاریخ ایران ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
مورخان و تاریخ جهان ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
جغرافیا
جغرافیا۱ نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
جغرافیا، علمی برای زندگی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱
نگاهی به جغرافیای انسانی ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
بیابان ها ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
انسان و بیابان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اهمیت و نقش جنگل ها ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
پراکندگی و انواع جنگل ها و مراتع در ایران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
آلودگی هوا ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
آلودگی دریاها و رودها ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
مخاطرات طبیعی ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
انسان و مخاطرات طبیعی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
گردشگری چیست؟ گردشگر کیست؟ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
ایرانگردی ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
پراکندگی و رشد جمعیت ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
جمعیت و مهاجرت، جمعیت و منابع طبیعی ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
آب ها ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
بهره برداری از منابع آب ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
جغرافیا، جغرافی دانان و توسعهی پایدار ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
جغرافیا ۲ نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
ناحیه چیست؟ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱
زندگی در نواحی ساحلی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
زندگی در نواحی کوهستانی ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
زندگی در نواحی گرم و خشک،
گرم و مرطوب
۰ ۱ ۱ ۰ ۲ ۰
زندگی در نواحی قطبی ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
سکونتگاه های شهری و روستایی ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۰
نواحی سیاسی ۱ ۲ ۱ ۰ ۰ ۲
نواحی اقتصادی ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
جغرافیای سال چهارم نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
سیستم چیست؟ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱
راه و روش پژوه ش های جغرافیایی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
نقشه و فرایند تهیه ی آن ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰
نمایش شکل زمین ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
کاربرد رایانه در جغرافیا ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
سنجش از دور ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
سیستم های اطلاعات جغرافیایی ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰
مدل های جغرافیایی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقش جغرافیا در مدیریت محیط ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
جغرافیا و آمایش سرزمین ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
علوم اجتماعی
جامعه شناسی ۱ نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
کنش انسانی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
علوم انسانی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
اهمیت علوم انسانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
کنش اجتماعی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
علوم اجتماعی ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
تاریخچه ی جامعه شناسی ۱ ۲ ۰ ۰ ۰
پیشینه ی علوم اجتماعی در یونان و جهان اسلام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جهان اجتماعی و جهان طبیعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اجزا و لایه های جهان اجتماعی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
جهان های اجتماعی ۱ ۰ ۰ ۱ ۰
پیامد های جهان اجتماعی ۱ ۱ ۰ ۰ ۰
انواع جهان اجتماعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شناخت اجتماعی ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
انواع شناخت اجتماعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شناخت اجتماعی تجربی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شناخت اجتماعی عقلی ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
شناخت اجتماعی شهودی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شناخت اجتماعی در قرآن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
ترکیبی جامعه شناسی(۱) ۰ ۲ ۳ ۱ ۲
جامعه شناسی ۲ نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
گستره ی جهان اجتماعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نظام اجتماعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
فرهنگ ۱ و ۲ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰
هویت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
هویت فردی و اجتماعی ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
بازتولید هویت اجتماعی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی ۲ ۰ ۰ ۰ ۰
تحولات هویتی فرهنگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
ازخودبیگانگی فرهنگی ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
هویت ایراتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
قدرت و اقتدار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نظام سیاسی ۱ ۰ ۱ ۰ ۱
انواع نظام سیاسی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
ترکیبی جامعه شناسی (۲) ۰ ۴ ۱ ۰ ۰
علوم اجتماعی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
جهان فرهنگی ۱ ۱ ۰ ۰ ۰
فرهنگ جهانی ۱ و ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
فرهنگ های جهانی ۱ ۱ ۱ ۰ ۰
عقاید و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
تکوین فرهنگ جدید غرب ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
جامعه ی جهانی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
تحولات نظام جهانی ۲ ۰ ۰ ۰ ۱
جهان دوقطبی ۱ ۰ ۰ ۲ ۰
جنگ ها، بحران ها و تقابل های جهانی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
بحران های زیست محیطی، معرفتی و معنوی ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
بیدارگران اسلامی ومنورالفکران و روشنفکران غربزده ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
انقلاب اسلامی ایران ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
بیداری اسلامی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
ترکیبی علوم اجتماعی ۰ ۳ ۱ ۱ ۵
ترکیبی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
ترکیبی از جامعه شناسی ( ۱) و جامعه شناسی ( ۲) ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
ترکیبی از جامعه شناسی ( ۲) و علوم اجتماعی ۰ ۰ ۰ ۵ ۲
ترکیبی از جامعه شناسی ( ۱) و علوم اجتماعی ۰ ۰ ۲ ۲ ۱
ترکیبی از هر ۳ کتاب ۰ ۰ ۴ ۳ ۱
فلسفه منطق
منطق نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
انسان و تفکر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
چگونه تعریف می کنیم؟ ۱ ۱ ۲ ۰ ۱ ۱
تعریف و دنیای مفاهیم ۰ ۱ ۰ ۲ ۱ ۱
اقسام ذاتی و عرضی (کلیات پنجگانه) ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱
اقسام تعریف ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰
جایگاه قضیه در استدلال ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱
اقسام قضایای حملی و شرطی ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱
احکام قضایای حملی ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱+۱
استدلال (ترکیب قانون مند قضایا) ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
اقسام قیاس ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
ارزش قیاس ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
محتوای استدلال (ماده) ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
مغالطه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فلسفه سال سوم نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
فلسفه چیست ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
فلسفه چیست ۲ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱
فلسفه چیست ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
آغاز فلسفه ۱ ۱ ۰ ۲ ۲ ۰
شهید راه حکمت ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
گوهرهای اصیل و جاودانه ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
علّت های چهارگانه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فلسفه سال چهارم نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
کلیات ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰
کلیات ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱
مبانی حکمت مشاء ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
مبانی حکمت مشاء ۲ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱+۱
نمایندگان مکتب مشاء ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱
نمایندگان مکتب مشاء ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
افول حکمت مشاء ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
حکمت اشراق ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
جریان های فکری عالم اسلام ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰
صدرالمتألهین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
مبانی حکمت متعالیه ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
حکمای معاصر ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
حیات فرهنگی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
روانشناسی
روان شناسی نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶
کلیات ۵ ۵ ۴ ۴ ۳ ۷
رشد ۸ ۹ ۵ ۹ ۷ ۱
فرایندهای شناختی ۵ ۴ ۷ ۴ ۴ ۵
سلامت روانی و اختلال روانی ۲ ۲ ۴ ۳ ۶ ۷