فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

رتبه‌های برتر انسانی چه درصدهایی داشتند:

 

نام درسبازه‌ی1
رتبه 1 تا 100
بازه‌ی2
رتبه 100 تا 500
بازه‌ی 3
رتبه 500 تا 1000
بازه‌ی4
رتبه 1000 تا 2000
بازه‌5
رتبه 2000 تا 3000
ادبیات75%-6565%-5050%-4040%-3030%-20
عربی80%-7070%-5050%-4040%-3030%-20
دین و زندگی80%-7070%-6060%-5555%-4545%-35
زبان انگلیسی60%-5050%-4040%-2525%-1520%-10
ریاضیات50%-4040%-3030%-2525%-2020%-15
اقتصاد90%-8585%-8080%-7070%-5555%-45
ادبیات اختصاصی85%-8070%-5555%-4545%-3535%-25
تاریخ و جغرافیا75%-6565%-5050%-4040%-3030%-20
جامعه‌شناسی و
علوم اجتماعی
90%-8070%-6060%-5050%-4040%-30
منطق و فلسفه70%-6060%-5050%-4040%-3535%-20
روانشناسی90%-8080%-7070%-5555%-4545%-35