فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

منابع رسمی و کتاب های اعلام شده از سوی سازمان سنجش کشور برای کنکور رشته علوم انسانی در جول زیر آمده است:

اول دبیرستان دوم دبیرستان سوم دبیرستان پیش دانشگاهی
ادبیات ادبیات فارسی۲ ادبیات فارسی۳زبان فارسی۳ زبان وادبیات فارسی۱و۲
عربی —- عربی۲ عربی۳ ——
معارف —– دین و زندگی۲ دین و زندگی۳ دین و زندگی
زبان —– —— انگلیسی۳ انگلیسی۱و۲
تاریخ ——- تاریخ ایران و جهان۱ تاریخ ایران و جهان۲ تاریخ شناسی
جغرافیا ——- جغرافیای۱ جغرافیای۲ جغرافیا
روانشناسی ——- —— روانشناسی ——-
فلسفه —– ——— فلسفه فلسفه
منطق ——- —— منطق —–
اقتصاد —– اقتصاد —— —–
ریاضی ریاضی۱ آمار و مدل سازی ریاضی ریاضی پایه
علوم اجتماعی —– جامعه شناسی۱ جامعه شناسی۲ علوم اجتماعی
زبان و ادبیات فارسی —– تاریخ ادبیات ایران و جهان۱  تاریخ ادبیات ایران و جهان۲آرایه های ادبی ادبیات فارسی۱و۲
زبان عربی —— عربی۲ عربی۳ عربی۱و۲