فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی

 

 

دروس عمومی
عنوان درس تعداد سوال زمان پاسخگویی
زبان و ادبیات فارسی ۲۵ ۱۸
عربی ۲۵ ۲۰
دین و زندگی ۲۵ ۱۷
زبان انگلیسی ۲۵ ۲۰
جمع چهار درس ۱۰۰ ۶۵

 

 تعداد سوالات و مدت زمان پاسخگویی برای دروس اختصاصی رشته علوم انسانی

مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه  علوم انسانی
ردیف درس تعدادسوال مدت پاسخگویی
ریاضی ۲۰ ۳۵  دقیقه
۱ اقتصاد ۱۵
۲ ادبیات فارسی ۳۰ ۱۳۰ دقیقه
۳ عربی ۲۰
۴ تاریخ و جغرافی ۳۰
۵ علوم اجتماعی ۲۰
۶ فلسفه و منطق ۲۵
۷ روان شناسی ۲۰
جمع هشت درس ۱۸۰ ۱۶۵