فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
نام درسبودجه‌بندی سوال‌های کنکوربودجه بندی مبحثی هر درس
ادبیات 25آرایه
3
لغت
3
دیکته 2تاریخ‌ادبیات
3
زبان‌فارسی
5
قرابت
9
عربی25ترجمه
5
مفهوم
1
تعریب
2
درک‌مطلب
4
حرکت‌گذاری
2
تجزیه‌ و ترکیب
3
قواعد
8
دین و زندگی25سال دهم آیات
6
سال دهم متون
3
سال یازدهم متون
5
سال دوازدهم آیات
6
سال دوازدهم متون
1
زبان انگلیسی25گرامر
4
واژگان
6
Cloze
5
Reading
5×2
ریاضیات 20سال دهم
6
سال یازدهم
6
سال دوازدهم
8
اقتصاد15مسائل
6
متون
8
نمودار
1
ادبیات اختصاصی30تاریه ادبیات و سبک‌شناسی
8
آرایه
7
قافیه
2
عروض
5
قلمروهای ادبی
8
تاریخ و جغرافیا30تاریخ دهم
5
تاریخ یازدهم
5
تاریخ دوازدهم
5
جغرافی دهم
5
جغرافی یازدهم
5
جغرافی دوازدهم
5
جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی20سال دهم
4
سال یازدهم
4
سال دوازدهم
5
ترکیبی
7
منطق و فلسفه25منطق دهم
9
فلسفه دهم
6
فلسفه یازدهم
10
روانشناسی20تعریف و روش
2
روانشناسی رشد
4
احساس،توجه،ادراک
2
حافظه و علل فراموشی
3
تفکر1و2
4
انگیزه و نگرش
3
روانشناسی سلامت
2