۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه

تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی

 

 

دروس عمومی
عنوان درستعداد سوالزمان پاسخگویی
زبان و ادبیات فارسی۲۵۱۸
عربی۲۵۲۰
دین و زندگی۲۵۱۷
زبان انگلیسی۲۵۲۰
جمع چهار درس۱۰۰۶۵

 

 تعداد سوالات و مدت زمان پاسخگویی برای دروس اختصاصی رشته علوم انسانی

مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه  علوم انسانی
ردیفدرستعدادسوالمدت پاسخگویی
ریاضی۲۰۳۵  دقیقه
۱اقتصاد۱۵
۲ادبیات فارسی۳۰۱۳۰ دقیقه
۳عربی۲۰
۴تاریخ و جغرافی۳۰
۵علوم اجتماعی۲۰
۶فلسفه و منطق۲۵
۷روان شناسی۲۰
جمعهشت درس۱۸۰۱۶۵